باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته :
این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ایی طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان ها به خوبی شکل عضو را گرفته و اجازه حرکت آزاد به آنها می دهد ، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید . این نوع باندها به خصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بد لغزش نگهداشتن پانسمان استفاده می گردند و نباید برای اعمال فشار به کار برده  شوند . این محصول اولین و تنها دارتده استاندارد ملی کشور است .


گاز باند شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل :
گاز باند شکل پذیر با پد جاذب استریل سالم توسط مرکز گاما استریل می گردد . گاز باند بگونه ایی طراحی شده است که جهت پانسمان و بانداژ انواع زخم عمومی بطور همزمان و
فوری قابل استفاده می باشد . این محصول به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی گونه ایی طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان ها به خوبی شکل عضو را گرفته و اجازه حرکت آزاد به آنها می دهد ، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید . گاز باند شکل پذیر با پد جاذب استریل سالم به سبب ویژگی دو منظوره ( گاز استریل +باند ) یکی از بهترین لوازم اورژانسیکمک های اولیه می باشد . گاز باند شکل پذیر با پد جاذب استریل سالم در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی اطاق تمیز ( GMP ) تولید و عرضهای مختلف عرضه می گردد .