•    باند سوختگی شکل پذیر کنار بافته :
این نوع باند به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ایی طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان به خوبی شکل اعضای بدن را گرفته و
اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد  ، بدون اینکه فشار قابل توجهی را ر آنها وارد کند ،این نوع باندها به خصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بد لغزش نگهداشتن پانسمان استفاده می گردند و نباید برای اعمال فشار به کار برده  شوند . در سوختگی ها رنگ قهوه ایی و تیره باند از این نظر که ترشحات زخمها بر روی پانسمان نمایان نمی شوند حائز اهمیت است .

•    باند کرپ سوختگی:
این نوع باند به سبب خاصیت ارتجاعی طولی به گونه ایی طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان به خوبی شکل اعضای بدن را گرفته و اجازه
حرکت آزاد را به آنها می دهد  ، بدون اینکه فشار قابل توجهی را ر آنها وارد کند ، این نوع باندها به خصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بد لغزش نگهداشتن پانسمان
استفاده می گردند و نباید برای اعمال فشار به کار برده شوند . باند کرپ سوختگی حاوی ۹۶% پنبه عمل آوری شده است لذا قدرت جذب بسیار بالای این باند باعث می شودتا چندین برابر وزن خود ، ترشحات و مایعات سرم اطاف مناطق آسیب دیده را جذب کرده  و روند بهبودی را تسریع بخشد .