•    باند کشی فشار کم :
این نوع باندها معمولاً برای کاهش ورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهرگها در عضوبا درجات مختلف نقص وریدی استفاده می گردند . به سبب ایجاد فشار کم ،در درمان حاد و مزمن وریدی (واریس) ، برطرف کردن تورم ، تسهیل جریان خون و … مورد استفاده قرار می گیرد . افزایش فشار بر سطح زیر این این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه های به کار رفته و نیرویی که در باند پیچی به کار می رود متناسب است این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری کم بر سطح زیر باند را دارند .
 
•    باند کشی فشار متوسط :
این نوع باندها معمولاً برای کاهش ورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهرگها در عضوبا درجات مختلف نقص وریدی استفاده می گردند . به سبب ایجاد ایجاد فشاری
متوسط در درمان عروق گشاد شده و کنترل جریان خون و ورم های ناشی از جمع شدن خون در عروق وجراحات ارتوپدی به شمار می روند و از تجمع مواد متابولیک در بافت ها و ایجاد تورم جلوگیری نموده ، خطر لختگی خون در محل را می کاهد . در مدت زمان طولانی قابل استفاده بوده و هنگام خواب و استراحت نیازی به بازکردن آن نیست افزایش فشار بر سطح زیر این این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه های به کار رفته و نیرویی که در باند پیچی به کار می رود متناسب است این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری متوسط بر سطح زیر باند را دارند .
 
 
•    باند کشی فشار زیاد :
این نوع باندها معمولاً برای کاهش ورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهرگها در عضوبا درجات مختلف نقص وریدی استفاده می گردند . جهت ایجاد کشش به نیروی
زیادی نیاز دارند از این رو بر سطح زیر باند فشار زیادی می آورند .  پیوندهای پوستی ، اسکارهای التیامی و مواضع برداشت شده پوست در اندام تحتانی (سوختگی های عمیق ) ممکن است دچار شکاف و شکستگی گردند . لذا جهت جلوگیری از پارگی پوست و همچنین جهت جلوگیری از ضایعات اضافی پوست که گاه بیش از یکسال طول درمان دارد ، از این نوع باندهااستفاده می گردد و عموماً جهت ایجاد فشردگی  و یکنواخت برای درمان و پیشگیری از بیماریها و اختلالات وریدی و صدمات ارتوپدی پس از اعمال جراحی و درمان آسیب ها بخصوص آسیبهای ورزشی و … به کار رفته و نیرویی که در باند پیچی بکار می رود متناسب است . این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری زیاد   بر سطح زیر باند را دارند .
 
•    باند کشی فشار خیلی زیاد :
 
 این نوع باندها جهت ایجاد کشش به نیروی زیادی نیاز دارند ، از این رو بر سطح زیر باند فشار زیادی می آورند . پیوندهای پوستی ، اسکارهای التیامی و مواضع برداشت
شده پوست در اندام تحتانی (سوختگی های عمیق ) ممکن است دچار شکاف و شکستگی گردند . لذا جهت جلوگیری از پارگی پوست و همچنین جهت جلوگیری از ضایعات اضافی پوست که گاه بیش از یکسال طول درمان دارد، از این نوع باندها استفاده می گردد و عموماً جهت ایجاد فشردگی  خیلی قوی یکنواخت برای درمان و پیشگیری از بیماریها و اختلالات وریدی و صدمات ارتوپدی و آسیبهای ورزشی و … به کار می رود . این نوع باند ها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری خیلی زیاد را دارند .