پنبه محصولیست دارای استاندارد اجباری در ایران و در انواع مختلف تو پک رنگی و سفید و زگیزاگ یا هیدروفیل تولید می گردد . بزرگترین مزیت پنبه BPI کیسه نخ دار آن است که مانع خروخ پنبه از کیسه می شود .