گاز استریل سالم از پارچه گاز ۰۴۴ %پنبه سفید ساخته و در محیطی پاکیزه و کامالً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما استریل می گردد .
این گاز با ظرفیت باالی جذب ، پوششی بسیار مناسب برای بهبود زخم ، خراش و سوختگی های سطحی می باشد و به سادگی مورد استفاده قرار می گیرد ضمن اینکه زخم را از آسیب مکانیکی دور نموده و مانع از
عبور هوا نمی شود و اجازه تبادل اکسیژن و بخار آب را می دهد ،بهترین شرایط را برای بهبود زخم فراهم می آورد .
گاز طبی سالم از پارچه گاز ۰۴۴ %پنبه سفید ساخته و در محیطی پاکیزه و کامالً بهداشتی تولید می گردد . این محصول در انواع مختلف از لحاظ نمره نخ )۲۴ و ۴۴ ) و ابعاد )۰۴*۰۴) سانتیمتر و تعداد الیه های
)۸ و ۰۹ )عرضه می گردد . این گاز با ظرفیت باالی جذب ، پوششی بسیار مناسب برای بهبود زخم می باشد .