+ باند های اسلیپ برای افرادی است که اختالالتی در کنترل ادرار و یا سیستم دفعی شان دارند و به خصوص در بیماران معلول که قادر به حرکت نیستند و بیماران بی قرار استفاده می شود همچنین از
باندهای اسلیپ می توان برای دوران پس از عمل جراحی و زایمان استفاده نمود . باند اسلیپ کامالً منطبق با شکل آناتومیکی بدن طراحی شده و مانند لباس زیر به راحتی پوشیده می شود .
ویژگی ها :
- با حداقل فشار به راحتی کش می آید
- متناسب با سایز های مختلف است و بر روی بدن ثابت می ماند .
- قابل استفاده جهت نگهداری پد .
- قابل استفاده مجدد پس از شستشو
- قابل استفاده در ز