باند لوله ایی را می توان در هر جهت برش داد بدون اینکه در رفتگی در آن مشاهده گردد . باند لوله ایی کامالً بر روی موضع قرار گرفته و به شکل آناتومی بدن ، بدون اعمال فشار ثابت می گردد .
این محصول به منظور نگهداشتن گازهای پانسمان در موضع ، تنفس راحت تر بخش آسیب دیده از جمله سر ، تنه ، قسمتهایی بدن و انگشتان استفاده می شود .بدون چین خوردگی بر روی قسمت های مختلف بدن کشیده
شده و از لغزش بانداژ جلوگیری می کند . علیرقم کشش باال ، باعث ایجاد فشار وزار فرو و خون مردگ نمی شود . بافت شبکه ایی باندهای لوله ایی از الیاف نازک پلی آمید و نخ الستیک بافته شده است . این محصول
قابل شستشو است و با سایز مناسب کله بخش های بدن موجود می باشد .