این محصول قابلیت این را دارد که با حد اقل فشار به راحتی کش بی آید . بر روی بدن پابت می ماند ، جهت نگهداری پانسمان استغاده می گردد ، این باند ها مانع از حرکت عادی بدن و عبور هوا نبوده و قابل شستشو می باشند .