جهت رعایت موارد بهداشتی و تعویض لباس زیر بیماران بیمارستانها از این شورت ها می توان برای دوران پس از عمل جراحی و زایمان استفاده نمود . شورت های طبی کامالً منطبق با شکل
آناتومیکی بدن طراحی شده و مانند لباس زیر به راحتی پوشیده می شود .
ویژگی ها :
- با حداقل فشار به راحتی کش می آید
- متناسب با سایز های مختلف است و بر روی بدن ثابت می ماند .
- قابل استفاده جهت نگهداری پد .
- قابل استفاده مجدد پس از شستشو
- قابل استفاده در زایشگاه ها ، بیارستانها و …
- مناسب و ارزان