النگ گاز سالم با نخ باریوم از پارچه ۰۴۴ %پنبه سفید شده با ظرفیت جذب باال در محیطی پاکیزه و کامالً بهداشتی تولید می گردد . این محصول در انواع مختلف از لحاظ ابعاد و تعداد الیه ها تولید
و عرضه می گردد .