گاز دندانپزشکی برای شستشو دادن و ضدعفونی کردن و پانسمان جراحت ها و جذب خون در اعمال جراحی و دندانپزشکی کاربرد دارد که قبل از استفاده باید استریل گردد. در دو نوع ۸ لا و ۱۶ لا موجود است (گاز ۱۶ لا نسبت به ۸ لا مواد زائد بیشتری را جذب می کند) ودرجعبه های ۵۰۰ گرمی بسته بندی می شود.