این نوع گاز جهت پانسمان زخم ها و در اعمال جراحی اتاق عمل استفاده می شود. نوع تای خاص آن که تای آمریکایی نام دارد بهترین نوع تا می باشد که حتی با بازشدن اولین تای آن هیچ گونه سرنخ آزادی در گاز مشاهده نمی شود و در اعمال حساس به راحتی می توان از آن استفاده کرد. سطح پوشش آن ۱۰ × ۱۰ و ۱۰ × ۲۰ و ۱۰ × ۳۰ سانتیمتر می باشد. این واحد با دارا بودن دستگاه های پیشرفته اتریشی (Bouda) این نوع گاز را در تنوع تعداد لایه ۸ الی ۳۲ لا تولید و عرضه مینماید