آتل گچی ارتوپدی

آتل گچی ارتوپدی

آتل ارتوپدی   از این محصول در مواقعی که عضو آسیب دیده را بخواهند ثابت نگهدارند از آتل استفاده می کنند و همچنین مواردی که عضو آسیب دیده دارای ورم  باشد و پزشکان توانند معاینه دقیقی انجام دهند برای مدتی که تورم کم شود باید از آتل استفاده گردد . در سایز های مختلف و […]

ادامه مطلب