گاز های طبی و استریل

گاز های طبی و استریل

گاز محصولیست که در ایران استاندارد اجباری دارد و یکی از پرمصرف ترین کالاهای پزشکی می باشد در واقع جزء هتلینگ بیمارستانها می باشد  . معیار سنجش گازاستریل (یک عددی) و گازطبی کیلو گرم است و به صورت نیم کیلویی بسته بندی می گردد . گاز ها در نمره ۲۰ و۳۰  و در انواع استریل […]

ادامه مطلب