کیسه جمع آوری ادرار

کیسه جمع آوری ادرار

این وسیله برای تسهیل و کمک به روند ادرار کردن است که ۱۵۰۰cc و ۲۰۰۰cc می باشد . و محل تخلیه آن یا صلیبی و یا فشاری است که نوع صلیبی آن به ذلیل سهولت در استفاده فروش  بیشتری دارد .   کیسه جمع آوری ادرار دارای شیر غیر قابل برگشت  (NRV) NON RETURNABLE VALUE […]

ادامه مطلب